Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

gældende for Innocleaner DK ApS, CVR nr. 33876203

1.0 Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer, som gennemføres mellem Innocleaner DK ApS og Kunden, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
1.2 Nærværende betingelser kan af Innocleaner DK ApS ændres med et varsel på 60 dage ved offentliggørelse på Innocleaner DK ApS’ hjemmeside.
Ændringerne kan dog ikke varsles med virkning for allerede indgåede kontrakter.

2.0 Tilbud

2.1 Ethvert tilbud, afgivet af Innocleaner DK ApS, skal accepteres inden 30 dage fra dets fremsendelse, idet det i modsat fald er bortfaldet.
2.2 En betingelse for accept af tilbud er, at Kunden tiltræder lejevilkår hos Focus Leasing A/S og Kunden kreditgodkendes hos Focus Leasing A/S.

3.0 Pris – Leje

3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Innocleaner DK ApS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4.0 Transport af rettigheder og pligter

4.1 Innocleaner DK ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
4.2 Innocleaner DK ApS har ved denne aftale om levering af produktet overdraget ejendomsretten til Focus Leasing A/S, som har købt produktet hos Innocleaner DK ApS
4.3 Focus Leasing A/S udlejer herefter produktet til Kunden som lejer. I dette lejeforhold gælder almindelige betingelser for leje hos Focus Leasing A/S, hvilke lejebetingelser er en integreret del af nærværende aftalekompleks.
4.4 Innocleaner DK ApS indtræder i retten til produktet på vegne af Focus leasing A/S ved lejekontraktens ophør, hvorefter innocleaner DK ApS er indehaver af produktet.
4.5 Innocleaner DK ApS sikre ved udløb af lejeaftalen tilbagelevering til udlejer ved at nedtage og afhente produktet.

5.0 Vedligeholdelse af produktet.

5.1 Der skal skiftes batteri senest hvert 5 måned for at sikre at produktet er fuld funktionsdygtigt.
Version 1. august 2018
5.2 De første 24 måneder skifter Innocleaner DK ApS batteriet uden beregning, hvilket således er gældende for første lejeperiode. Kunden får anvist, hvorledes batteriet skal bestilles og hvordan udskiftning af batteriet foretages.
5.3. Ved forlængelse eller fornyelse af lejeaftalen skal Kunden selv bestille det originale batteri og foretage udskiftning heraf senest hvert 5. måned. Det originale batteri anvist af Innocleaner DK ApS skal altid anvendes. Såfremt dette ikke er tilfældet bortfalder brugsfunktionalitet, garantiforpligtigelser og erstatningsansvar fra Innocleaner DK ApS. Omkostninger til udskiftning og køb af batterier afholdes af Kunden.

6.0 Levering

6.1 Levering sker fra Innocleaner DK ApS’ adresse, uanset om Innocleaner DK ApS ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Kunden bringer produktet til Kunden.
6.2 Leveringstiden er fastsat af Innocleaner DK ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Innocleaner DK ApS’ forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Innocleaner DK ApS.
6.3 Såfremt der måtte indtræde forsinkelse, er Innocleaner DK ApS forpligtet til omgående at meddele Kunden dette og oplyse om, hvornår levering kan påregnes gennemført.

7.0 Produktændringer

7.1 Innocleaner DK ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for Kunden.

8.0 Mangler og reklamation

8.1 Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af produktet, som ordentlig forretningsbrug kræver. Kunden godkender produktet som mangelfrit ved leveringen ved underskrivelse af en leverancegodkendelse.
8.2 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Innocleaner DK ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
8.3 Efter Innocleaner DK ApS’ valg vil mangler ved produktet blive afhjulpet, eller produktet vil blive omleveret
8.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 8.3 ikke inden rimelig tid, er Kunden under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at kræve erstatning overfor Innocleaner DK ApS, idet lejen fortsat skal betales i lejeperioden til Focus Leasing A/S.
8.5 Har Kunden ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor Innocleaner DK ApS, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, jf. pkt. 8.3, påtager Innocleaner DK ApS sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt leveret i et tidsrum af 6 måneder, dog således at Innocleaner DK ApS mangelsansvar ikke for nogen del af det leveret kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

9.0 Ansvarsbegrænsning

9.1 Et erstatningskrav overfor Innocleaner DK ApS kan ikke overstige den samlede leje i henhold til den lejekontrakt, som er gældende med Focus Leasing A/S.
9.2 Innocleaner DK ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder direkte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved produktet
9.3 Produktet må alene anvendes til det dertil installerede formål og må ikke flyttes eller belastes udover det niveau det enkelte model nr. er specificeret til ved aftalens indgåelse, idet produktet er leveret på baggrund af Kundens egen oplysninger og specifikationer.
9.4 Særligt ved montering af produktet på emfang eller tilsvarende emner gælder:
Produktet opløser fedt, inden det suges op i aftrækskanalerne. Dette giver en væsentlig nemmere rengøring, både i dagligdagen men også i produktionen generelt.
Produktet arbejder i fugtigt miljø og opløser hen over tid al fedt, som produktet er i forbindelse hermed. Af denne årsag er det af yderste vigtighed at emfang, aftræksrør, fedtfiltre mv. er grundigt rengjorte, umiddelbart inden produktet monteres. Såfremt en sådan tilbundsgående rengøring ikke er sket inden montering, opløses gammelt fedt og kan løbe baglæns i aftræksrør eller dryppe ud af de mindste åbninger i hele installationen.
9.5 Særligt ved montering af produktet i fedtudskiller eller pumpebrønd eller lignende emner gælder:
Produktet arbejder i fugtighed og begrænser sig ikke til et lokalt område, hvilket medfører at nedløbsrør, stigerør mv. påvirkes af produktets evne til at opløse fedt, herunder gammelt indtørret og stivnet fedt.
Derfor kan det forekomme at ophobet fedt i tilløbsrør løsner sig og glider ned i fedtudskillerren, hvorved tilløbsrørenes afledningsevne fra produktionen forbedres markant. Såfremt mængden af fedt i tilløbsrørene er af større omfang, kan det forekomme, at fedtudskilleren skal tømmes mekanisk med slamsuger denne ene gang.
Det er Kundens ansvar at sikre en undersøgelse heraf og foretage en forberedende rensning af tilløbsrør mv., inden montering af produktet.
Følgerne af manglende forberedelse før monteringen, er Innocleaner DK ApS ikke ansvarlig overfor.

11.0 Produktansvar

11.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Innocleaner DK ApS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13.0 Tvistigheder

13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres under anvendelse af dansk ret og med Innocleaner DK ApS hjemting som værneting.

Version 1. august 2018
Innocleaner DK ApS Lyngebækgårdsalle´12, 2990 Nivå Danmark