Telefon (+45) 4068 6090
Telefon (+45) 4068 6090

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

gældende for Innocleaner DK ApS, CVR nr. 33876203

1.0 Gyldighed

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leveringer, som gennemføres mellem Innocleaner DK ApS (i det følgende kaldet Innocleaner) og Kunden, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

1.2 Nærværende betingelser kan af Innocleaner ændres med et varsel på 60 dage ved offentliggørelse på Innocleaner’s hjemmeside.

Ændringerne kan dog ikke varsles med virkning for allerede indgåede kontrakter.

2.0 Tilbud

2.1 Ethvert tilbud, afgivet af Innocleaner, skal accepteres inden 30 dage fra dets fremsendelse, idet det i modsat fald er bortfaldet.

3.0 Pris

3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4.0 Betaling

4.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

4.2 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Innocleaner berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2% pr. måned. Ved udsendelse af rykker tilskrives et rykkergebyr på 100 kr.

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Innocleaner, som ikke er skriftligt anerkendt af Innocleaner, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5.0 Ejendomsforbehold

5.1 Innocleaner forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Innocleaner eller til den, Innocleaner har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 12.

5.2 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

6.0 Levering

6.1 Levering sker fra Innocleaner’s adresse, uanset om Innocleaner ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

6.2 Leveringstiden er fastsat af Innocleaner efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Innocleaner’s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Innocleaner.

6.3 Såfremt der måtte indtræde forsinkelse, er Innocleaner forpligtet til omgående at meddele køber dette og oplyse om hvornår levering kan påregnes gennemført.

7.0 Produktændringer

7.1 Innocleaner forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

8.0 Mangler og reklamation

8.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af varen, som ordentlig forretningsbrug kræver.

8.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Innocleaner skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

8.3 Efter Innocleaner’s valg vil mangler ved varen blive afhjulpet, eller varen vil blive omleveret.

8.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 8.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

8.5 Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen overfor Innocleaner, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret, jf. pkt. 8.3, påtager Innocleaner sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at Innocleaner’s mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.

9.0 Ansvarsbegrænsning

9.1 Et erstatningskrav overfor Innocleaner kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

9.2 Innocleaner hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder direkte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

10.0 Returnering

10.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

10.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Innocleaner med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Innocleaner i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang Innocleaner påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Innocleaner berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod Innocleaner. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos Innocleaner.

11.0 Produktansvar

11.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Innocleaner ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

12.0 Transport af rettigheder og pligter

12.1 Innocleaner er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

13.0 Tvistigheder

13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres under anvendelse af dansk ret og med Innocleaner’s hjemting som værneting.

Version 9. juli 2020
Innocleaner DK ApS, Lyngebækgårds Allé 12, 2990 Nivå Danmark